loading apprais.ly

 

Opći uvjeti korištenja aplikacije apprais.ly

 

1. Uvodne odredbe

 

Nositelj ovih Općih uvjeta korištenja je trgovačko društvo apprais.ly d.o.o., Jurišićeva 3, Zagreb koje je upisano pri sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta 

081261100,OIB:,33591184439 IBAN: HR5123900011101097266, internetska stranica: www.apprais.ly , info telefon: 01 4922 433, e-mail: info@apprais.ly 

apprais.ly je isključivo vlasništvo apprais.ly d.o.o. Nije dopušteno kopiranje ili uporaba bilo kojeg dijela apprais.ly bez prethodnog pisanog odobrenja apprais.ly d.o.o.

 

U ovim Općim uvjetima pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

 • Izvršitelj – apprais.ly  d.o.o, nositelj mobilne aplikacije te web sučelja
 • Organizacija – pravna osoba koja koristi poslovno rješenje apprais.ly uz mjesečnu naknadu, zastupana po ovlaštenoj osobi
 • Korisnik – zaposlenik i druga osoba kojoj je organizacija dala pristup apprais.ly korisničkom računu, a koji isti koristi u okviru ovlaštenja koja su mu dana
 • apprais.ly – poslovno rješenje koje se sastoji od mobilne aplikacije za mobilne uređaje na iOS i Android platformi te web administratorskog sučelja za administraciju i praćenje korisnika mobilnih aplikacija, a koja organizacijama omogućuje ocjenjivanje temeljnih kompetencija korisnika
 • Korisnički račun -lokacija na apprais.ly serveru, putem koje krajnji korisnik može pristupiti Usluzi unutar zadanih ovlaštenja odnosno korisničke uloge
 • Autorizirani račun -lokacija na apprais.ly serveru putem koje ovlaštena osoba organizacije može pristupiti usluzi unutar dodijeljene korisničke uloge admina

Ovi Opći uvjeti vrijede za sve Organizacije i Korisnike te sadržaje koji se nalaze na apprais.ly.

Prihvaćanjem Općih uvjeta i ponude Organizacija i Izvršitelj ulaze u ugovorni odnos.

Pristupanjem apprais.ly rješenju Organizacije i Korisnici prihvaćaju Opće uvjete te obvezu praćenja eventualnih promjena ili dopuna Općih uvjeta koji mogu nastupiti. 

Izvršitelj zadržava pravo ažuriranja i objave promijenjenih Općih uvjeta ukoliko bude potrebno. Objavom novih Općih uvjeta, isti će se smatrati važećima. Organizacije i Korisnici će o izmjenama biti obaviješteni putem apprais.ly mobilne aplikacije, odnosno na e-mail adresu koja je navedena prilikom otvaranja korisničkog odnosno autoriziranog računa. Nastavak korištenja apprais.ly nakon objave novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja podrazumijeva da Organizacija i Korisnik prihvaćaju izmjene. 

Prihvaćanjem Općih uvjeta Organizacije i Korisnici potvrđuju njihovu valjanost te izričito i bezuvjetno potvrđuju da su u cijelosti upoznati sa sadržajem Općih uvjeta, da su ih u cijelosti pročitali, da ih razumiju, da su s njima suglasni, te da ih prihvaćaju. 

O prihvaćanju Općih uvjeta te ostalim radnjama bitnim za pravnu valjanost ugovornih odnosa Izvršitelja i Organizacija i posredno Korisnika, Izvršitelj će sačiniti elektronički zapis putem apprais.ly te o tome obavijestiti Organizaciju i Korisnika. Svim obavijestima Organizacije i Korisnici mogu pristupiti putem svog računa. 

Organizacije i Korisnici se unaprijed odriču eventualnih prigovora u smislu da im odredbe ovih Općih uvjeta nisu bile poznate ili da im nisu bile uručene. 

U svojim odredbama, ovi se Opći uvjeti drže normi i duha iz Zakona o obveznim odnosima, svih pozitivnih pravnih propisa, kao i Ustava Republike Hrvatske te se u tom svjetlu trebaju i interpretirati. 

Svako kršenje Općih uvjeta istovremeno znači kršenje ugovornih odredbi te se kao takvo ima i razmatrati u vidu raskida. 

Organizacija i Korisnik su upoznati sa činjenicom da uslijed vanjskih okolnosti koje su izvan kontrole Izvršitelja može doći do prekida usluge ili drugih događaja te prihvaćaju da Izvršitelj nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu.Korisnik se slaže i prihvaća da pristup apprais.ly rješenju ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen. 

Izvršitelj nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje apprais.ly, za bilo koje radnje Organizacija i Korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja apprais.ly, te za bilo kakvu štetu koja može nastati Organizaciji i Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja apprais.ly. 

Korisnici i Organizacije imaju ograničeno, neekskluzivno, neprilagođeno i neprenosivo pravo na korištenje apprais.ly, sukladno Uvjetima i odredbama ovih Općih uvjeta, za pristup i korištenje apprais.ly-a isključivo za odobrene svrhe koje određuje vlasnik apprais.ly. 

Apprais.ly zadržava sva prava na apprais.ly i povezane Usluge. Ukoliko nije izričito dopušteno s strane apprais.ly-a, korisnici i organizacije kao ni treće osobe ne smiju izravno, neizravno, djelomično ili potpuno modificirati apprais.ly, vršiti obrnuti inženjering, kopirati, prepisivati, iznajmljivati, davati u zakup, posuđivati, prodavati, distribuirati ili stvarati izvedenice temeljene na apprais.ly-u. U slučaju kršenja bilo koje od ovih odredbi apprais.ly ima pravo onemogućiti korištenje apprais.ly-a. 

Naziv aplikacije apprais.ly i svi logotipi koji se odnose na apprais.ly su zaštitni znakovi ili registrirane oznake. Korisnici i organizacije kao ni treće osobe ne smiju ih kopirati, imitirati ili ih koristiti bez prethodnog pisanog odobrenja apprais.ly d.o.o. ( Izvršitelj). 

Ovim Općim uvjetima Korisnici i Organizacije stječu pravo na korištenje apprais.ly i Usluga, ali i dalje sva prava intelektualnog vlasništva na apprais.ly i povezano s apprais.ly isključivo pripadaju Izvršitelju. 

 

2. Uvjeti i pravila korištenja

 

2.1 Što je apprais.ly?

 

apprais.ly je poslovno softversko rješenje koje se sastoji od mobilne aplikacije za iOS i Android mobilne uređaje te WEB administratorskog sučelja, a predstavlja alat za evaluaciju ključnih kompetencija zaposlenika unutar organizacije u stvarnom vremenu.

 

2.2 Ugovorni odnos Izvršitelja i Organizacija

 

Izvršitelj će Organizaciji dostaviti ponudu o pružanju usluge korištenja apprais.ly te ukoliko je Organizacija suglasna s istom dostavit će Izvršitelju podatke potrebne za otvaranje autoriziranog računa a to su sljedeći:

 • Naziv tvrtke
 • Adresa sjedišta tvrtke
 • OIB
 • Sektor industrije
 • Veličina tvrtke (broj zaposlenih)
 • Kontakt osoba – Ime i prezime ovlaštene osobe
 • E-mail
 • broj telefona  

Dostava podataka od strane ovlaštene osobe Organizacije za kreiranje autoriziranog računa smatrat će se izričitim prihvatom ponude.  Ukoliko osoba koja dostavlja podatke nije zakonom ovlaštena za zastupanje pravne osobe, tada je potrebno dostaviti dokaz o ovlaštenju za zastupanje u ugovornom odnosu s Izvršiteljem (npr. posebna punomoć ili punomoć ovjerena kod javnog bilježnika). 

Prijavom na autorizirani račun Organizacija prihvaća Opće uvjete te neosporno nastaje ugovorni odnos između Izvršitelja i Organizacije. Prava i obveze navedenog ugovornog odnosa regulirani su Ponudom Izvršitelja te ovim Općim uvjetima.

Ugovorni odnos sklapa se na neodređeno vrijeme, što znači da će se pretplata obnavljati i naplaćivati svaki mjesec korištenja do trenutka otkazivanja jedne od ugovornih strana.

Organizacija dostavlja podatke za koje jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su istiniti te je svaku izmjenu dužna  ažurirati u najkraćem mogućem roku. 

 

2.3 Kako radi apprais.ly?

 

Nakon što Izvršitelj kreira autorizirani račun na administratorskom sučelju za Organizaciju dostavit  će podatke za pristom istom sučelju. Organizacija će se prijaviti na administratorsko sučelje sa dobivenim podacima te kreirati korisničke račune za pojedine Korisnike.

Za kreiranje korisničkih računa potrebni su sljedeći podaci:

 • Ime i prezime
 • E-mail adresa
 • Naziv radnog mjesta
 • Lokacija
 • Slika korisnika
 • Korisnička uloga sukladno razini odobrenja(Admin, Manager, Korisnik)
 • Tim ili grupa unutar Organizacije kojoj Korisnik pripada – opcionalno 

Korisnik će na unesenu e-mail adresu dobiti poveznicu za preuzimanje mobilnih aplikacija za Android te iOS uređaje. 

Korisnik će preuzeti aplikaciju sukladno vrsti operativnog sustava kojeg koristi te će izvršiti prijavu u aplikaciju sukladno zaprimljenim podacima od Administratora. Prilikom prvog prijavljivanja, korisnik će izmjeniti početnu lozinku te postaviti vlastitu lozinku po izboru.  Korisnik nastavlja koristiti aplikaciju bez ponovnih prijavljivanja.U slučaju da korisnik treba izmjenu lozinke, potrebno je kliknuti na “ zaboravljena lozinka” te potom slijediti poveznicu koja je stigla na e-mail koji je naveden na autoriziranom računu.

 

2.4 Korisničke uloge Organizacije unutar apprais.ly aplikacije

 

Svaka organizacija ima na raspolaganju tri vrste uloga, odnosno razina odobrenja za korištenje apprais.ly rješenja koje se razlikuju po ovlaštenjima koja osoba ima za rad unuta apprais.ly. 

Korisnik – osnovna korisnička uloga sa osnovnom razinom odobrenja, namijenjena svim zaposlenicima. Osobe s ovom ulogom imaju mogućnosti  zaprimanja i davanja ocjene kompetencija te uvid u statistički anonimizirani prikaz ocjena vlastitih kompetencija. 

Manager – korisnička uloga namijenjena voditelju tima/grupe unutar Organizacije. Uz mogućnosti koje imaju osobe s ulogom Korisnik, osobe s ovom ulogom imaju i mogućnost uvida u statistički prikaz ocjena kompetencija svoga tima/grupe kojem su dodijeljeni kao voditelj.

Administrator – korisnička uloga s najvišim stupnjem ovlaštenja za rad u apprais.ly namijenjena osobama sa pristupom WEB administratorskom sučelju – putem kojeg upravlja i administrira korisnike i grupe/timove, prati izvještaje o statusu ocijenjenih kompetencija zaposlenika na razini cijele tvrtke, grupe i pojedinca te sve anonimizirane poslane ocjene kompetencija kao i kreiranje kampanje (poziv na ocjenjivanje).  

 

2.5 Preduvjeti korištenja 

 

U svrhu korištenja aplikacije apprais.ly korisnici u ulogama Managera i Korisnika trebaju osigurati prikladan mobilni (pametan) telefon sa iOS ili Android operativnim sustavom te pristup internetu. Korisnici na ulogama Administratora trebaju osigurati računalo te pristup internetskoj mreži. 

Korištenje programskih rješenja drugih proizvođača te uređaja i usluga vezanih uz pristup internetu isključiva su odgovornost korisnika. Ukoliko se apprais.ly koristi putem mobilne internet mreže, prilikom tog korištenja mogu nastati (dodatni) troškovi mobilne telefonije,  internet prometa ili bilo koji drugi troškovi koje korisnik snosi sam.

Prikladan mobilni telefon uključuje :  

 • za Android uređaje – instaliranu i ažuriranu verziju operativnog sustava Android 4.4.4 ili noviju;
 • za iOS uređaje – instaliranu i ažuriranu verziju operativnost sustava iOS 10 ili noviju;
 • za sve uređaje – važeći broj telefona;
 • za sve uređaje – pristup internetu. 

Za sve uređaje iznimno je bitno da se redovito osvježava operativni sustav i sve sigurnosne postavke.

 

2.6 Preuzimanje aplikacije

 

apprais.ly je dostupan za download (preuzimanje) isključivo sa službenih trgovina aplikacijama:  

 • Google Play za Android uređaje;
 • AppStore za iOS uređaje. 

Ove dvije službene trgovine aplikacija su jedina mjesta s kojih je moguće preuzeti aplikaciju apprais.ly. Bilo koje drugo mjesto koje nudi download (prezimanje) apprais.ly aplikacije nije sigurno, i savjetujemo ne preuzimanje takvih aplikacija. Ukoliko se ipak posjete takve stranice, preuzimaju, instaliraju ili koristiti takve aplikacije, korisnik i organizacija preuzimaju u potpunosti odgovornost za sve možebitne posljedice.

 

2.7 Probni i neaktivni računi

 

Svaka nova Organizacija (Organizacija koja nikad nije imala korisnički računu, niti je prethodno iskoristila probni pristup) ima pravo isprobati apprais.ly uslugu tijekom određenog razdoblja bez naknade. Trajanje probnog razdoblja korištenja apprais.ly određuje se u ponudi Izvršitelja. 

Probni korisnički račun koji omogućuje testiranje funkcionalnosti apprais.ly-a može sadržavati neka ograničenja u usporedbi s regularnim računima koji su povezani s aktivnom pretplatom.

Ukoliko Organizacija do kraja probnog razdoblja ne obavijesti Izvršitelja da će nastaviti koristiti apprais.ly, probni račun postaje neaktivni račun. Ukoliko Organizacija do istog roka obavijesti Izvršitelja da želi nastaviti s korištenjem usluge, probni računi postaju autorizirani odnosno korisnički računi te se sljedeći dan nakon isteka probnog roka smatra danom početka obračunskog razdoblja za taj kalendarski mjesec. 

Neaktivni računi su računi koji nisu povezani s plaćenom pretplatom apprais.ly-a i stoga ne dobivaju pristup uslugama apprais.ly. U daljnjem tekstu( 2.8 Zadržavanje podataka) više informacija  o implikacijama podataka neaktivnog računa.

 

2.8 Zadržavanje podataka

 

Za plaćene autorizirane i korisničke račune apprais.ly sprema podatke i omogućuje pristup istima za vrijeme korištenja usluge odnosno trajanja pretplate za usluge apprais.ly sukladno Pravilima privatnosti.

 

2.9 Naplata, odustajanje i otkazivanje pretplate od strane Organizacije

 

Usluga se naplaćuje na kraju obračunskog razdoblja, sukladno obračunskom razdoblju, broju aktivnih korisničkih računa i ugovorenoj cijeni po korisničkom računu. 

Obračunskim razdobljem se smatra razdoblje (u danima) u kojem su autorizirani računi aktivni u određenom kalendarskom mjesecu. 

Prvo obračunsko razdoblje, osim u slučaju korištenja probnog razdoblja, započinje danom otvaranja autoriziranog računa od strane Izvršitelja za Organizaciju. 

Izvršitelj će u roku od 7 dana od završetka kalendarskog mjeseca na koji se odnosi obračunsko razdoblje, Organizaciji dostaviti račun za uslugu koji dospijeva na naplatu u roku od 7 radnih dana od dana izdavanja računa. 

Zahtjevi za odustajanjem i otkazivanjem šalju se kroz WEB administratorsko sučelje ili slanjem zahtjeva za otkazivanjem pretplate poštom na adresu apprais.ly d.o.o., 10000 Zagreb, Jurišićeva 3.

Organizacija može odustati od korištenja usluge bez naknade u roku od 14 dana od početka korištenja ukoliko zahtjev za odustajanjem pošalje u navedenom roku od 14 dana. 

Ukoliko se zahtjev za otkazivanjem pretplate pošalje nakon 14 dana od aktivacije apprais.ly-a, Organizacija će se teretiti za troškove pretplate sukladno pravilima naknade. 

U korištenju rješenja apprais.ly ne postoji ugovorna obveza te je mjesečni iznos podložan promjeni. U slučaju istoga, korisnici će biti obaviješteni te će imati mogućnost otkazivanja u skladu s ovim Uvjetima. Pretplatu je moguće otkazati u bilo kojem trenutku slanjem zahtjeva za otkazivanjem. Pretplata se smatra otkazanom odnosno računi neaktivni od trenutka slanja zahtjeva za otkazivanjem te će se Organizacija teretiti samo za troškove stvarnog obračunskog razdoblja. 

 

2.10 Sigurnost, prekid i ograničenja korištenja 

 

Svi korisnici se moraju pridržavati odrednica navedenih niže u daljnjem tekstu.

Bilo koji sadržaj koji se pošalje ili na drugi način učini dostupnim korištenjem apprais.ly-a, uključujući, ali ne ograničavajući se na, slanje ocjena, komentara ili poruka, radi se na vlastitu odgovornost. Apprais.ly ne može kontrolirati rad drugih korisnika s kojima se dijeli bilo koja informacija te ne može i ne jamči za sadržaj kojeg korisnici šalju ili na drugi način učine dostupnim neovlaštenim osobama. Korisnici i organizacija su  isključivo odgovorni za svoj sadržaj i posljedice objavljivanja ili dijeljenja. 

Apprais.ly može zatražiti dozvolu za pristup sadržaju i informacijama na mobilnom telefonu korisnika u svrhu ispunjenja funkcionalnosti aplikacije apprais.ly. 

Apprais.ly poštuje privatnost svih korisnika, a pojedinosti o pristupu sadržaju i informacijama na mobilnom telefonu korisnika može se pronaći u dokumentu Politika privatnosti.

Ukoliko Izvršitelj procijeni da bilo koji korisnički sadržaj krši ove Opće uvjete, Izvršitelj zadržava pravo da u svakom trenutku (ne i obvezu) ukloni ili odbije distribuciju takvog sadržaja na apprais.ly-u. Jednako tako, zadržava pravo ograničiti ili onemogućiti korištenje apprais.ly aplikacije korisnicima i organizacijama koje krše ove Opće uvjete bez prethodne najave i odgovornosti za eventualno nastalu štetu. Prethodno vrijedi i ako ukoliko neki korisnik ili organizacija na apprais.ly-u ili bilo koja treća strana obavijesti da sadržaj koji kojeg je korisnik objavio suprotan odredbama ovih Općih uvjeta.

Lozinka za pristup je važan sigurnosni faktor korištenja apprais.ly. Organizacija i Korisnik dužni su čuvati vlastitu lozinku i mijenjati je sukladno potrebama. Izvršitelj nije odgovoran za gubitak lozinke ili dolazak u posjed iste od strane treće osobe. U slučaju primijećene zlouporabe lozinke Organizacija može obavijestiti Izvršitelja te će Izvršitelj odmah poduzeti radnje za prekid pristupa računu s tom lozinkom. 

Točnost podataka je isključiva odgovornost Organizacije i Korisnika. Izvršitelj ne odgovara i ne jamči za točnost podataka koje je korisnik unio niti ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju nastanka direktne i/ili indirektne štete zbog objave krivih podataka. Jednom uneseni podaci mogu se ažurirati. Korisnici i organizacija se prihvaćanjem Općih uvjeta izričito odriču potraživanja bilo kakve naknade štete od Izvršitelja, imovinske ili neimovinske, nastale zbog netočnih podataka. 

Organizacija može u svakom trenutku izbrisati korisnički račun slanjem zahtjeva za brisanjem Izvršitelju. Prestankom korištenja ne prestaje odgovornost Organizacije za preuzete obveze i/ili moguće povrede koje je počinio i/ili štetu koju je prouzročio za vrijeme trajanja korištenja apprais.ly. 

Izvršitelj pridržava pravo u svakom trenutku, bez prethodne obavijesti, obrisati autorizirani i korisnički račun koji nije u skladu s uvjetima korištenja i/ili zakonskim propisima koji se primjenjuju i/ili po vlastitoj odluci koju nije dužan obrazložiti te ne odgovara za bilo kakvu štetu, izravnu ili neizravnu, koja bi bila izazvana takvim postupkom Organizaciji, bilo kojem Korisniku ili trećoj osobi.

Situacije kada apprais.ly može privremeno ili trajno ograničiti ili ukinuti autorizirani i korisnički račun apprais.ly-a i/ili usluga koje su povezane s njom su :

 • korisnik ili organizacija ne poštuju odredbe ovih Općih uvjeta ili bilo kojeg povezanog dokumenta
 • od Izvršitelja tako bude zahtijevao Zakon ili za to ovlašteno državno ili drugo tijelo
 • korisnik ili organizacija koriste netočne, nepotpune ili zastarjele podatke  
 • Izvršitelj posumnja ili potvrdi sudjelovanje korisnika ili organizacija u prijevarama, pranju novca, financiranju međunarodnog terorizma ili drugim nelegalnim ili nemoralnim aktivnostima  
 • Izvršitelj posumnja ili potvrdi da netko neovlašteno koristi tuđi apprais.ly korisnički račun
 • Izvršitelj posumnja ili potvrdi stvaranja rizika za vlastito poslovanje
 • korisnik ili organizacija upotrebljavaju apprais.ly kako bi promovirali ili provodili bilo kakav oblik vrijeđanja, mržnje ili nasilja   

Ukoliko razlog – situacija za ograničenje pristupa i korištenja u nekom trenutku nestane ili prestane, Izvršitelj može Organizaciji i Korisniku ponovo omogućiti pristup apprais.ly-u.

 

2.11 Savjesno korištenje 

 

apprais.ly je aplikacija namijenjena za internu evaluaciju zaposlenika (članova organizacije). Prihvaćanjem Općih uvjeta, korisnik i organizacija pristaju koristiti rješenje apprais.ly samo u gore navedene svrhe. Nadalje, ovu i sve ostale funkcionalnosti i mogućnosti apprais.ly-a korisnik i organizacija pristaju koristiti pažljivo i savjesno te bez zlouporabe. Pod zlouporabe se misli na bilo koje nezakonite aktivnosti, kršenje ovih Općih uvjeta i bilo kakve aktivnosti koje bi mogle naštetiti apprais.ly-u, drugim korisnicima apprais.ly-a ili bilo kojoj trećoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

 

2.12 Privatnost 

 

Svrha prikupljanja svih podataka je pružanje pune funkcionalnost apprais.ly-a. Sve informacije o vrsti podatke koji se prikupljaju, kako i za što se prikupljaju i obrađuju, mogu se pronaći u dokumentu “Politika privatnosti”. 

 

2.13 Isključenje od odgovornosti 

 

Izvršitelj nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili potencijalne gubitke uzrokovane:

 • nedostupnošću apprais.ly-a i/ili drugih Usluga;
 • nedostupnosti internet povezivosti na telefonu ili drugom uređaju Organizacije i Korisnika;
 • ispadima ili smetnjama u telekomunikacijskim kanalima;
 • ispadanjem elektroenergetskog sustava;
 • ispunjavanjem zakonskih obveza apprais.ly-a i uputa pripadajućeg regulatora;
 • blokiranjem pristupa apprais.ly-u bilo kojem korisniku ili organizaciji (na primjer ukoliko se ne poštuju odredbe Općih uvjeta);
 • nepredviđenim okolnostima (poput prirodnih katastrofa, više sile i slično);
 • posljedicama neažuriranja aplikacije apprais.ly ili operativnog sustava mobilnog  uređaja na kojem se aplikacija koristi;
 • bilo kakvim zlonamjernim softverima ili računalnim napadima
 • prijavom i korištenjem aplikacije apprais.ly ako je prijava izvršena mobitelom koji nije korisnikov;
 • korištenjem uvredljivog, diskriminacijskog ili drugog neprimjerenog sadržaja; 
 • korištenjem nelegalnog sadržaja, sadržaja zaštićenog autorskim pravima i slično; 
 • gubicima koji mogu nastati ako korisnik ili organizacija ne obavijesti apprais.ly na vrijeme o ukradenom ili izgubljenom mobitelu;
 • gubicima ili šteti koja može nastati ako se pokušava koristiti apprais.ly na neprimjeren ili nelegalan način.

 Korisnički i autorizirani račun apprais.ly vezan je za jednu osobu i njenu e-mail adresu. Dakle, odgovornost za čuvanje sigurnosti računa isključivo je na osobi koja račun koristi. 

Osoba koja koristi račun odgovorna je za svu izravnu ili neizravnu štetu napravljenu putem njenog računa. U slučaju kada postoji sumnja ili saznanja uz korištenje računa od strane trećih osoba, ili je mobilni telefon ili drugi uređaj putem kojeg se koristi apprais.ly izgubljen ili ukraden; obaveza je osobe vlasnika računa da o tome obavijesti svoga Administratora za korisnički račun, odnosno Izvršitelja za autorizirani račun u što kraćem roku. Za sve moguće posljedice do trenutka prijave informacije, odgovornost je na osobi korisniku računa.

Izvršitelj ne preuzima nikakvu odgovornost, niti jamči funkcioniranje aplikacije ili apsolutnu točnost svih podataka dostavljenih putem aplikacije. Apprais.ly koristi sadržaj dobiven od trećih strana (npr. od kolega iz tvrtke). 

Taj sadržaj je odgovornost treće strane koja ga stavlja na raspolaganje i korištenje takvog sadržaja može biti zaštićeno intelektualnim pravima. U određenim je periodima moguće djelomično ili potpuno deaktiviranje određenih usluga u aplikaciji, primjerice zbog održavanja ili sigurnosnih poboljšanja. Za prethodno navedene radnje tj. nedostupnost Izvršitelju nije potrebno nikakvo posebno odobrenje korisnika ni organizacija te ne preuzimama nikakvu odgovornost zbog posljedica istih nedostupnosti.

 

2.14 Poslovna tajna i povjerljivost podataka 

 

Izvršitelj može za vrijeme korištenja apprais.ly rješenja otkriti određene informacije koje smatra povjerljivim i/ili vlasničkim, uključujući, ali ne ograničavajući se na, opipljive, nematerijalne, vizualne, elektroničke, sadašnje ili buduće informacije kao što su: (a) poslovne tajne; (b) financijske informacije, uključujući i cijene; (c) tehničke informacije, uključujući istraživanje, razvoj, postupke, algoritme, podatke, nacrte i znanje; (d) poslovne informacije, uključujući operacije, planiranje, marketinške interese i proizvode; (e) bilo kakve greške, nedostatke, sigurnosne probleme i druga pitanja koja se odnose na apprais.ly. Svi prethodno spomenuti podaci smatrat će se povjerljivim informacijama.

Korisnici i organizacije ne smiju otkrivati i moraju štititi povjerljive informacije koje su zaprimili od Izvršitelja i koristiti razumnu razinu brige kako bi spriječili neovlaštenu uporabu, širenje ili objavljivanje povjerljivih informacija neovlaštenim trećim osobama i/ili konkurentima Izvršitelja.

Povjerljivi podaci ne uključuju informacije koje: (a) su ili postaju javno dostupne bez vašeg čina ili propusta; (b) su bile u zakonitom posjedu Korisnika i Organizacije prije otkrivanja i nisu dobivene izravno ili neizravno od apprais.ly-a.

 

2.15 Web-lokacije trećih strana

 

apprais.ly aplikacija može uključivati hiperveze na druge web-lokacije ili sadržaj ili resurse. Apprais.ly nema kontrolu nad web-lokacijama ili resursima koje pružaju tvrtke ili osobe osim apprais.ly-a. Korisnici i organizacije prihvaćaju i slažu se da Izvršitelj nije odgovoran za dostupnost takvih vanjskih web-lokacija ili resursa i ne podržava bilo kakvo oglašavanje, proizvode ili druge materijale na takvim web-lokacijama ili resursima. Isto tako, korisnici i organizacije prihvaćaju i slažu se da Izvršitelj nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koja može nastati zbog dostupnosti takvih vanjskih web-lokacija ili resursa, ili zbog bilo kakve potpunosti, točnosti ili postojanja bilo kojeg oglašavanja, proizvoda ili drugog materijala na takvim web-lokacijama ili resursima. 

 

2.16 Zabranjene aktivnosti 

 

Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta o korištenju apprais.ly aplikacije korisnici i organizacije obvezuju se kako neće:  

 • prekršiti (ili pomoći nekoj trećoj osobi u kršenju) odredbi važećih propisa RH ili EU  
 • namjerno pokušati prevariti (ili pomoći trećoj osobi u prijevari) apprais.ly ili bilo kojeg drugog korisnika apprais.ly-a  
 • dostaviti netočne, zastarjele ili zavaravajuće informacije  
 • poduzimati radnje koje ometaju ili presreću bilo koji sustav, podatak ili informaciju
 • učiniti ništa što bi moglo onemogućiti, preopteretiti ili oštetiti pravilno funkcioniranje ili izgled apprais.ly-a
 • sudjelovati u transakciji koja uključuje sredstva stečena bilo kakvom nelegalnom i/ili nemoralnom aktivnosti  
 • prenijeti ili koristiti bilo kakav zlonamjerni kod ili program
 • pokušati dobiti neovlašteni pristup apprais.ly aplikacijama drugih korisnika, web-adresi apprais.ly-a ili bilo koje povezane mreže ili sustava  
 • koristiti apprais.ly i povezane Usluge u ime bilo koje treće strane ili na neki drugi način djelovati kao posrednik između apprais.ly-a i bilo koje treće strane  
 • prikupljati sadržaj ili bilo kakve podatke o drugim korisnicima apprais.ly-a na bilo koji način
 • klevetati, uznemiravati, zlostavljati, zastrašivati ili kršiti prava privatnosti bilo kojeg drugog korisnika apprais.ly-a  
 • kršiti prava intelektualnog vlasništva apprais.ly-a
 • prikazivati ili prenositi poruke, fotografije, videozapise ili druge medije koji sadrže ilegalne proizvode, pornografske, nasilne, opscene ili materijale zaštićene autorskim pravima  
 • objavljivanje dokumenata i/ili podataka koji se mogu smatrati osobnim, osjetljivim, povjerljivim ili tajnim
 

2.17 Viša sila 

 

apprais.ly ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu pogrešku, nedostupnost ili kašnjenje koje proizlazi iz bilo kakvih neuobičajenih ili nepredvidljivih okolnosti izvan kontrole, čije bi posljedice bile neizbježne usprkos svim naporima za suprotno, uključujući, ali ne ograničavajući se na akcije vlade ili terorističke akcije, potrese, požare, poplave ili druge elementarne nepogode, uvjete rada, kašnjenja ili neuspjeha uzrokovanih problemima s drugim sustavima ili mrežom, mehaničkom pogreškom ili greškama u obradi podataka.

 

2.18 Jamstva i ograničenja 

 

U svrhu razvoja apprais.ly aplikacije, moguće su promjene te uklanjanja ili dodavanja funkcionalnosti.

Izvršitelj ne jamči da će: (a) aplikacija zadovoljiti specifične zahtjeve korisnika i organizacija; (b) usluga biti neprekidna, pravovremena, sigurna ili bez grešaka; (c) da će rezultati koji se mogu dobiti od korištenja usluge biti točni ili pouzdani; (d) da će kvaliteta bilo kojih proizvoda, usluga, informacija ili drugog materijala kupljenog ili dobivenog putem usluge ispunit očekivanja korisnika i organizacija; (e) da će bilo kakve pogreške u Usluzi biti ispravljene.

Nemogućnost Izvršitelja da izvrši ili primijeni bilo koje pravo ili odredbu ovih Općih uvjeta korištenja ne predstavlja odricanje od takvog prava ili odredbe. 

Opći uvjeti korištenja apprais.ly-a upravljaju korištenjem usluge, zamjenjujući sve prethodne sporazume između organizacija i Izvršitelja (uključujući, ali ne ograničavajući se na sve prethodne verzije Uvjeta korištenja).

 

2.19 Komunikacija i prigovori 

 

Izvršitelj će sve prijedloge i prigovore analizirati i unaprijediti novim funkcionalnostima ukoliko je isto moguće. Korisnici mogu kontaktirati apprais.ly putem funkcije “Poboljšajte apprais.ly” u WEB administratorskom sučelju ili putem naših kontakata navedenih niže. 

Ukoliko Korisnik ili Organizacija smatra da je prilikom korištenja apprais.ly-a povrijeđeno neko pravo, moguće je poslati pisani prigovor: 

 • na adresu appraisly d.o.o., 10000 Zagreb, Jurišićeva 3 
 • na e-mail adresu info@apprais.ly   

Prigovor treba sadržavati detaljan opis događaja/situacije te ako je to moguće, dokaz iz kojeg proizlazi kako je prigovor osnovan. Ako korisnik ili organizacija dostavi opis događaja/situacije i/ili dokaz koji nije potpun, Izvršitelj ima pravo zatražiti da se prigovor upotpuni. Izvršitelj ne odgovara za štetne posljedice koje bi nepotpuni prigovor eventualno mogao imati. 

Odgovor na prigovor i obavijest o radnjama koje će Izvršitelj poduzeti dostavit će se u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora na e mail adresu Korisnika ili Organizacije. 

 

2.20 Završne odredbe 

 

Ukoliko bi se pokazalo da je neka pojedinačna odredba ili više odredbi ovih Općih uvjeta ništetna, pobojna, neprimjenjiva ili na drugi način neprovediva u smislu pozitivnih pravnih propisa, sudske prakse i morala društva, a Opći uvjeti mogu opstati bez takve odredbe, ta se odredba neće primjenjivati, preostali  tekst ovih Općih uvjeta nastaviti će vrijediti bez tih odredbi. 

Za interpretaciju i sporove vezane uz ove Opće uvjete nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu. 

Na sve ono što nije posebno utvrđeno ovim Općim uvjetima primjenjuju se odredbe zakona i propisa koji su na snazi.