loading apprais.ly

Opći uvjeti korištenja mobilne i web aplikacije  apprais.ly

 

1. Predmet Općih uvjeta

(a) Ovim Općim uvjetima za korištenje aplikacije apprais.ly” (dalje u tekstu: “Opći uvjeti“) uređuju se prava, obveze i odnosi između Društva i Korisnika (kako su isti definirani niže), a u vezi ugovaranja i korištenja aplikacije apprais.ly.

(b)  Prihvatom ponude odnosno sklapanjem Ugovora čiji sastavni dio su ovi Opći uvjeti, Korisnik prihvaća u cijelosti i ove Opće uvjete.

(c) Sklapanjem Ugovora i prihvatom ovih Općih uvjeta zamjenjuju se svi prethodni sporazumi između Društva i Korisnika.

 

2. Definicije

Pored pojmova definiranih drugdje u ovim Općim uvjetima ili Ugovoru, u ovim Općim uvjetima niže navedeni pojmovi imaju sljedeća značenja:

Administrator znači Krajnji korisnik s ovlaštenjima administratora sukladno Članku 5.7.3.

Administratorsko sučelje znači web administratorsko sučelje koje Korisniku (odnosno njegovom Krajnjem korisniku s ovlaštenjem administratora) omogućava administraciju i praćenje rada i administriranje Korisničkim računima i praćenje podataka prikupljenih od Krajnjih korisnika, a što u konačnici omogućava ocjenjivanje temeljnih kompetencija Krajnjih korisnika.

Aplikacija znači poslovno-softversko rješenje apprais.ly koje se sastoji od Mobilne aplikacije te Administratorskog sučelja, kao i metodologije implementacije istih.

Autorizirani račun znači račun koji Društvo otvara za Korisnika, putem kojeg Korisnik pristupa Administratorskom sučelju.

Članak znači članak ovih Općih uvjeta.

Dodatne usluge znači usluge koje Društvo ili njegovi partneri mogu pružati Korisniku pri implementaciji i radu s Aplikacijom, a koje usluge mogu uključivati i usluge dorade Aplikacije u skladu s potrebama Korisnika, kao i različite konzultantske kao što su usluge HR stručnjaka i druga podrška pri implementaciji i radu s aplikacijom.

Društvo znači Apsolon d.o.o., Jurišićeva 3, Zagreb, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080621820, OIB: 88407675650, IBAN: HR2223600001102093410, SWIFT/BIC: ZABA HR 2X, internetska stranica: www.apprais.ly.com, info telefon: 01 481-3314, e-mail: info@apprais.ly.com.

Korisnički račun znači račun koji Korisnik otvara za svakog pojedinog Krajnjeg korisnika putem kojeg Krajnji korisnik pristupa Aplikaciji.

Korisnik znači pravna osoba označena kao takva u Ugovoru.

Krajnji korisnik znači svaki radnik Korisnika ili druga osoba, kojima je Korisnik omogućio pristup Korisničkim računima, a koji koriste Mobilnu aplikaciju u okviru ovlaštenja koja im je Korisnik dao.

Mobilna aplikacija znači mobilna aplikacija za Android i iOS operativne sustave na mobilnim uređajima koja omogućuje Krajnjim korisnicima pristup Aplikaciji putem pametnih telefona i drugih sličnih mobilnih uređaja.

Naknada ima značenje navedeno u Članku 5.4(a).

Obračunsko razdoblje znači razdoblje (u kalendarskim danima) u kojem su Autorizirani računi aktivni u određenom kalendarskom mjesecu. Prvo Obračunsko razdoblje započinje danom otvaranja Autoriziranog računa za Korisnika od strane Društva, ali ne računajući Probno razdoblje, a završava posljednjeg dana u kalendarskom mjesecu u kojem je Društvo otvorilo Korisniku Autorizirani račun odnosno u kojem je isteklo Probno razdoblje. Posljednje Obračunsko razdoblje započinje prvog dana u mjesecu u kojem je jedna od Ugovornih strana dala obavijest o otkazu u skladu s Člankom 4.3, a završava na dan kada je ta Ugovorna strana dala obavijest o otkazu (uključujući i taj dan).

Opći uvjeti znače ovi Opći uvjeti korištenja aplikacije apprais.ly od dana 1. listopada 2020. godine.

Politika privatnosti znači Politika privatnosti od dana 1. listopada 2020. godine dostupna na slijedećoj poveznici: https://apprais.ly/politika_privatnosti/, zajedno sa svim svojim izmjenama dopunama.

Probni računi znače Autorizirani račun i Korisnički računi kojima se Korisnik odnosno Krajnji korisnici koriste tijekom Probnog razdoblja.

Probno razdoblje znači razdoblje navedeno u Ugovoru kao Probno razdoblje, u kojem je Društvo omogućilo novim Korisnicima probno korištenje Usluga, sve u skladu s Člankom 5.8.

Radni dan znači svaki dan u tjednu osim subote, nedjelje i neradnih dana u Republici Hrvatskoj.

Ugovor znači ugovor sklopljen između Društva i Korisnika koji se poziva na ove Opće uvjete, a koji može nastati u obliku posebnog ugovora ili na temelju ponude koju je Društvo uputilo Korisniku te čijim prihvatom od strane Korisnika nastaje ugovorni odnos između Društva i Korisnika.

Ugovorna strana znači Društvo i/ili Korisnik.

Usluga znači korištenje Aplikacije ili pojedinog njezinog dijela od strane Korisnika i/ili njegovih Krajnjih korisnika.

 

3. Što je apprais.ly?

(a) Aplikacija (apprais.ly) je poslovno softversko rješenje koje se sastoji od Mobilne aplikacija i Administratorskog sučelja, a predstavlja alat za evaluaciju ključnih kompetencija radnika Korisnika u stvarnom vremenu.

(b) Društvo je isključivo ovlašteno izvršavati sva autorska, imovinska i druga prava na Aplikaciji, kao i svim računalnim programima, vizualnim i drugim rješenjima koja su podloga iste.

 

4. Ugovorni odnos Društva i Korisnika

4.1. Nastanak ugovornog odnosa između Društva i Korisnika

 

(a) Smatra se da je ugovorni odnos između Društva i Korisnika nastao sklapanja Ugovora između Društva i Korisnika.

(b) Između Društva i Krajnjih korisnika ne nastaje ugovorni odnos. Društvo isključivo pruža Usluge Korisniku, kojega ovlašćuje da omogući pristup Aplikaciji svojim Krajnjim korisnicima. Obveza je Korisnika osigurati da su svi njegovi Krajnji korisnici upoznati s odredbama ovih Općih uvjeta te da se pridržavaju svih obveza koje za njih proizlaze iz ovih Općih uvjeta.

(c) Društvo može, na zahtjev Korisnika, omogućiti da Mobilna aplikacija sadrži:

(i)  obavijest Korisnika upućenu Krajnjim korisnicima o obvezi pridržavanja ovih Općih uvjeta, uz cjeloviti tekst ovih Općih uvjeta;

(ii) zahtjev za prihvaćanjem Općih uvjeta od strane Krajnjih korisnika prije prvog korištenja Mobilne aplikacije, čime će se Krajnji korisnici obvezati Korisniku da će se pridržavati obveza koje za njih proizlaze iz ovih Općih uvjeta.

 

4.2. Trajanje ugovornog odnosa

Ugovorni odnos između Društva i Korisnika sklapa se na neodređeno vrijeme, što znači da će se pretplata na korištenje Usluge obnavljati i naplaćivati svaki mjesec do trenutka otkazivanja od strane jedne Ugovorne strane.

 

4.3.  Otkaz ugovornog odnosa

(a) Društvo i Korisnik mogu u bilo kojem trenutku otkazati ugovorni odnos nastao na temelju Ugovora davanjem drugoj Ugovornoj strani obavijesti o otkazu u skladu s Člankom 4.3(b).

(b) Obavijest o otkazu se može dati slanjem obavijesti o otkazu:

(i) putem elektroničke pošte na adresu info@apprais.ly; ili

(ii) putem preporučene pošte s povratnicom na adresu druge Ugovorne strane navedene u Ugovoru ili na drugu adresu o kojoj jedna Ugovorna strana obavijesti drugu (u kojem slučaju se smatra da je obavijest o otkazu poslana protekom tri (3) Radna dana od dana kada je pošiljatelj poslao pravilno adresiranu obavijest o otkazu drugoj Ugovornoj strani putem preporučene pošte s povratnicom).

(c) Ugovor, kao i pretplata na Uslugu se smatraju otkazanima idući Radni dan nakon dana u kojem je jedna Ugovorna strana poslala drugoj Ugovornoj strani obavijest o otkazu. U tom slučaju, Društvo je ovlašteno (ali nije dužno) bez odgode deaktivirati Autorizirani račun i sve Korisničke račune.

(d) U slučaju otkaza Ugovora na dan koji nije posljednji dan u kalendarskom mjesecu, Korisnik će biti dužan platiti Naknadu samo za stvarno Obračunsko razdoblje.

(e) Korisnik može za vrijeme trajanja Probnog razdoblja (ako je Probno razdoblje predviđeno Ugovorom) otkazati Ugovor bez naknade. U tom slučaju, Korisnik neće biti obvezan platiti ugovorenu Naknadu za Probno razdoblje. Ako se obavijest o otkazu pošalje nakon isteka Probnog razdoblja, Korisnik je dužan platiti Naknadu za sva Obračunska razdoblja u kojima je koristio Uslugu (u koja ne ulazi Probno razdoblje).

 

5. Uvjeti i način korištenja

5.1. Korištenje aplikacije apprais.ly

(a) Korisnik te njegovi Krajnji korisnici imaju ograničeno, neisključivo i neprenosivo pravo na pristup i korištenje apprais.ly-a, sukladno uvjetima i odredbama ovih Općih uvjeta i Ugovora, i to:

(i)  vremenski ograničeno na razdoblje trajanja ugovornog odnosa nastalog na temelju Ugovora;

(ii) ako je tako definirano u Ugovoru, prostorno ograničeno na države navedene u Ugovoru;

(iii) sadržajno ograničeno na korištenje za svrhe navedene u Članku 5.3(a);

(iv) neprenosivo na bilo koju treću osobu, bez prethodne pisane suglasnosti Društva;

(v) neisključivo u odnosu na sve osobe.

(b) Ništa navedeno u ovim Općim uvjetima ili Ugovoru se neće tumačiti kao da su na Korisnika, Krajnje korisnike ili bilo koju treću osobu prenesena bilo kakva autorska prava, prava intelektualnog vlasništva ili bilo koja druga slična ili srodna prava nad Aplikacijom ili bilo čime s njome povezanim.

(c) Korisnik te njegovi Krajnji korisnici smiju koristiti Aplikaciju isključivo u skladu s ovim Općim uvjetima i Ugovorom. Prijenos bilo kojeg prava danoga Korisniku ili njegovim Krajnjim korisnicima u skladu s ovim Općim uvjetima ili Ugovorom nije moguć bez prethodne pisane suglasnosti Društva.

(d) Društvo zadržava sva prava na Aplikaciji, kao i s njome povezanim programskim, vizualnim i drugim rješenjima. Osim ako to nije izričito pisanim putem dopušteno od strane Društva, Korisnici i Krajnji korisnici, kao i treće osobe, ne smiju izravno, neizravno, djelomično ili potpuno kopirati, imitirati ili modificirati Aplikaciju, vršiti obrnuti inženjering, kopirati, prepisivati, davati u najam ili zakup, posuđivati, prodavati, distribuirati ili stvarati izvedenice temeljene na Aplikaciji. U slučaju kršenja bilo koje od ovih odredbi, Društvo može onemogućiti korištenje Aplikacije, zahtijevati naknadu štete, kao i poduzeti sve druge radnje radi zaštite svojih interesa.

 

5.2. Obveze Korisnika i njegovih Krajnjih korisnika

(a) Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta, Korisnik se obvezuje da neće te se ujedno obvezuje osigurati da svaki od njegovih Krajnjih korisnika također neće, prilikom korištenja Aplikacije:

(i) prekršiti (ili pomoći nekoj trećoj osobi u kršenju) odredbi važećih propisa Republike Hrvatske ili Europske unije;

(ii) namjerno pokušati prevariti ili pomoći trećoj osobi u prijevari Društva, Korisnika, Krajnjih korisnika ili bilo kojeg drugog korisnika ili krajnjeg korisnika Aplikacije;

(iii)  dostaviti Društvu netočne, zastarjele ili zavaravajuće informacije;

(iv) poduzimati radnje koje ometaju ili presreću bilo koji sustav, podatak ili informaciju;

(v) učiniti ništa što bi moglo onemogućiti, preopteretiti ili oštetiti pravilno funkcioniranje ili izgled Aplikacije;

(vi) sudjelovati u transakciji koja uključuje sredstva stečena bilo kakvom nelegalnom i/ili nemoralnom aktivnošću;

(vii) prenijeti ili koristiti bilo kakav zlonamjerni kôd ili program;

(viii) pokušati dobiti neovlašteni pristup Administratorskom sučelju, Mobilnim aplikacijama drugih Krajnjih korisnika, ili bilo kojem drugom dijelu Aplikacije ili bilo koje povezane mreže ili sustava;

(ix) koristiti Aplikaciju i povezane Usluge u ime i/ili za račun bilo koje treće strane ili na neki drugi način djelovati kao posrednik između Aplikacije i bilo koje treće strane;

(x) prikupljati sadržaj ili bilo kakve podatke o Korisniku ili drugim Krajnjim korisnicima protivno naravi i svrsi Aplikacije;

(xi) klevetati, uznemiravati, zlostavljati, zastrašivati ili kršiti prava privatnosti bilo kojeg drugog Krajnjeg korisnika, ili bilo koje druge osobe koja koristi Aplikaciju;

(xii) kršiti autorska prava, prava intelektualnog vlasništva i druga srodna ili slična prava Društva i trećih osoba;

(xiii) prikazivati ili prenositi poruke, fotografije, videozapise ili druge medije koji sadrže ilegalne proizvode, pornografske, nasilne, opscene ili materijale zaštićene autorskim pravima; te

(xiv) objavljivati dokumente i/ili podatke koji se mogu smatrati osobnim, osjetljivim, povjerljivim ili tajnim.

(b) Bez utjecaja na sva ostala prava koja Društvo ima u skladu s primjenjivim propisima, u slučaju kršenja bilo koje odredbe Općih uvjeta od strane Korisnika ili njegovih Krajnjih korisnika, Društvo ima pravo odmah raskinuti Ugovor odnosno otkazati daljnje pružanje Usluga Korisniku.

 

5.3.  Obveza savjesnog korištenja

(a) Aplikacija je namijenjena isključivo za internu evaluaciju radnika zaposlenih kod Korisnika od strane nadležnih osoba u Korisniku. Aplikacija i Usluge se ne mogu koristiti za druge svrhe bez pristanka Društva.

(b) Pristankom na ove Opće uvjete, Korisnik pristaje te se obvezuje osigurati da njegovi Krajnji korisnici pristanu koristiti Aplikaciju i Usluge:

(i)  samo u svrhu navedenu u Članku 5.3(a);

(ii) pažljivo i savjesno te bez zlouporabe;

(iii) poštujući dostojanstvo i sva prava Korisnika i ostalih Krajnjih korisnika;

(iv) poštujući sve zakone i druge prisilne propise.

(c)  Zlouporabom se smatra bilo koje nezakonite aktivnosti, kršenje ovih Općih uvjeta te bilo kakve aktivnosti koje bi mogle naštetiti Aplikaciji, Društvu, Korisniku, Krajnjim korisnicima, drugim osobama koje koriste Aplikaciju ili bilo kojoj trećoj osobi.

(d) Društvo ne odgovara za način na koji Korisnik ili Krajnji korisnici koriste Aplikaciju ili Usluge.

 

5.4. Naknada

(a) Za korištenje Aplikacije od strane Korisnika i njegovih Krajnjih korisnika, Korisnik je dužan platiti Društvu mjesečnu naknadu u neto iznosu koja se izračunava kao umnožak (i) mjesečne jedinične cijene po Korisničkom računu navedene u Ugovoru i (ii) ukupnog broja aktivnih Korisničkih računa u tom Obračunskom razdoblju (dalje u tekstu: “Naknada”). Na tako izračunati neto iznos, Društvo će obračunati i naplatiti porez na dodanu vrijednost u skladu s primjenjivim propisima.

(b) U ukupan broj aktivnih Korisničkih računa u pojedinom Obračunskom razdoblju ulaze svi računi koji su bili aktivni barem jedan dan tijekom tog Obračunskog razdoblja.

(c) Naknada se za svako Obračunsko razdoblje obračunava na kraju tog Obračunskog razdoblja, a dospijeva na plaćanje u roku od 8 dana od izdavanja računa ili na drugi dan naznačen u Ugovoru.

(d)  Jednom mjesečno, Društvo će ispostaviti Korisniku račun za plaćanje Naknade za prethodno Obračunsko razdoblje. U računu, Društvo će navesti način izračuna obračunate Naknade i IBAN računa na koji treba izvršiti plaćanje.

(e) Ako Društvo i Korisnik Ugovorom ugovore pružanje Dodatnih usluga, osim ako je drugačije propisano Ugovorom, te Dodatne usluge nisu uključene u Naknadu.

 

5.5.  Preduvjeti korištenja

(a) Kako bi mogli koristiti Aplikaciju, Korisnik odnosno Krajnji korisnici moraju osigurati odgovarajuću tehničku opremu, i to:

(i) Krajnji korisnici s razinama ovlaštenja managera i korisnika moraju osigurati prikladan mobilni (smart – pametni) telefon s instaliranim iOS ili Android operativnim sustavom te pristup Internetu;

(ii) Krajnji korisnici s razinama ovlaštenja administratora moraju osigurati prikladno računalo i pristup Internetu.

(b) Prikladan mobilni telefon uključuje najmanje slijedeće:

(i)  za Android uređaje – instaliranu i ažuriranu verziju operativnog sustava Android 7.0 Nougat, 8.0 Oreo, 9.0 Pie, 10 ili noviju;

(ii) za iOS uređaje – instaliranu i ažuriranu verziju operativnog sustava iOS 10 ili noviju;

(iii) za sve uređaje – uslugu mobilne telefonije odnosno važeći broj telefona; te

(iv)  za sve uređaje – pristup Internetu.

(c) Prikladno računalo uključuje najmanje slijedeće:

(i) instaliran operativni sustav Windows 7, 8 ili 10, OS X 11 ili novije verzije; te

(ii) instaliranu najnoviju inačicu Internetskog preglednika Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Internet Explorer (uključujući Internet Explorer Mobile verzija 11) ili Safari.

(d) Odgovornost Korisnika odnosno Krajnjih korisnik je redovito ažuriranje i osvježavanje operativnog sustava i svih sigurnosnih postavki. Društvo ne preuzima odgovornost za nemogućnost korištenja Usluga od strane Korisnika ili Krajnjih korisnika zbog tehničkih ili drugih nedostataka uređaja kojima se služe Krajnji korisnici.

(e) Korištenje programskih rješenja drugih proizvođača te uređaja i usluga vezanih uz pristup Internetu su odgovornost Korisnika odnosno Krajnjih korisnika. Ako se Aplikacija koristi putem mobilne Internetske mreže, prilikom takvog korištenja mogu nastati (dodatni) troškovi mobilne telefonije, Internetskog prometa ili bilo koji drugi troškovi koje snosi Korisnik ili Krajnji korisnici sami. Društvo ne preuzima odgovornost niti će refundirati bilo kakve takve troškove koje mogu nastati uslijed korištenja Aplikacije.

 

5.6. Preuzimanje Mobilne aplikacije

(a) Mobilna aplikacija dostupna je za preuzimanje (download) isključivo sa službenih trgovina aplikacijama, i to:

(i)  Google Play – za Android uređaje; te

(ii)  AppStore – za iOS uređaje.

(b) Naprijed navedene službene trgovine aplikacija su jedina mjesta s kojih je moguće preuzeti Mobilnu aplikaciju. Bilo koje drugo mjesto koje nudi preuzimanje (download) Mobilne aplikacije nije sigurno, te Društvo savjetuje ne preuzimanje takvih aplikacija. Ako se ipak posjete takve stranice, preuzimaju, instaliraju ili koriste tamo dostupne aplikacije, Korisnik i Krajnji korisnici u potpunosti preuzimaju odgovornost za sve moguće posljedice.

 

5.7.  Otvaranje računa

5.7.1. Otvaranje Autoriziranog računa

(a) Nakon što Korisnik dostavi Društvu podatke potrebne za otvaranje Autoriziranog računa, Društvo će kreirati za Korisnika Autorizirani račun na Administratorskom sučelju te će dostavit Korisniku podatke za pristup svom Autoriziranom računu.

(b) Autoriziranom računu te Administratorskom sučelju će u ime i za račun Korisnika imati pristup osobe koje je Korisnik naznačio kao Administratore prilikom dostave podataka za otvaranje Autoriziranih računa.

(c) Sve radnje koje Administratori poduzmu prilikom otvaranja, zatvaranja, izmjena ili korištenja Autoriziranih računa, Korisničkih računa ili općenito Usluga, smatraju se poduzetima u ime i za račun Korisnika.

5.7.2. Otvaranje Korisničkih računa

(a) Korisničke račune za Krajnje korisnike kreira Administrator u ime i za račun Korisnika na način da će se prijaviti na Administratorsko sučelje s dobivenim podacima za pristup Autoriziranom računu te kreirati Korisničke račune za pojedine Krajnje korisnike.

(b) Za kreiranje Korisničkih računa, potrebni su sljedeći podatci o Krajnjim korisnicima:

(i) ime i prezime;

(ii) adresa elektroničke pošte;

(iii) naziv radnog mjesta;

(iv) lokacija radnog mjesta;

(v)  slika Krajnjeg korisnika;

(vi) razinu odobrenja koja će im se dodijeliti (administrator, supervizor, manager ili korisnik – vidjeti Članak 5.7.3); te

(vii) tim ili grupa unutar Korisnika kojoj Krajnji korisnik pripada (opcionalno).

(c) Točnost podataka unesenih putem Administratorskog sučelja za potrebe otvaranja Korisničkih računa je isključiva odgovornost Korisnika i Krajnjih korisnika. Društvo ne provjerava unesene podatke te ne odgovara i ne jamči za točnost podataka koje je Korisnik odnosno Krajnji korisnik unio niti snosi bilo kakvu odgovornost u slučaju nastanka direktne i/ili indirektne štete zbog objave netočnih podataka. Jednom uneseni podaci mogu se ažurirati. Korisnik i Krajnji korisnici se prihvaćanjem Općih uvjeta izričito odriču potraživanja bilo kakve naknade imovinske ili neimovinske štete od Društva, nastale uslijed unošenja netočnih podataka.

(d) Nakon što Administrator kreira Korisničke račune za Krajnje korisnike, Društvo će Krajnjim korisnicima na unesene adrese elektroničke pošte poslati poveznicu pomoću koje će moći preuzeti Mobilnu aplikaciju. Krajnji korisnik će moći preuzeti aplikaciju sukladno vrsti operativnog sustava kojeg koristi (Android ili iOS).

(e) Administrator će dostaviti svakom Krajnjem korisniku početnu lozinku i druge podatke potrebne za prijavu na njegov Korisnički račun putem Mobilne aplikacije. Prilikom prvog pristupa Korisničkom računu, Krajnji korisnik će izmijeniti početnu lozinku te postaviti lozinku po vlastitom izboru.

(f) U slučaju da Krajnji korisnik treba izmijeniti lozinku, potrebno je obratiti se Administratoru koji će mu ponovno dostaviti novu početnu lozinku, a koju će Krajnji korisnik moći prilikom prve iduće prijave zamijeniti s lozinkom po vlastitom izboru.

5.7.3. Razine ovlaštenja unutar Aplikacije

Svaki Korisnik može svojim krajnjim Korisnicima dodijeliti slijedeće razine ovlaštenja za korištenje Aplikacije i to:

(a) korisnik – osnovna razina, namijenjena svim radnicima. Osobe s ovom razinom ovlaštenja imaju mogućnosti zaprimanja i davanja ocjene kompetencija te uvid u statistički anonimizirani prikaz ocjena vlastitih kompetencija.

(b) manager – razina namijenjena voditelju tima/grupe unutar Korisnika. Uz ovlaštenja koje imaju osobe s razinom ovlaštenja korisnik, osobe s ovom razinom ovlaštenja imaju i mogućnost uvida u statistički prikaz ocjena kompetencija svoga tima/grupe kojem su označeni kao voditelj.

(c) supervizor – razina namijenjena voditelju više timova/grupa unutar Korisnika. Uz ovlaštenja koje imaju osobe s razinom ovlaštenja korisnik, osobe s ovom razinom ovlaštenja imaju i mogućnost uvida u statistički prikaz ocjena kompetencija svoga tima/grupe kojem su označeni kao voditelj.

(d) administrator – razina s najvišim stupnjem ovlaštenja za rad u Aplikaciji, namijenjena je osobama s pristupom Administratorskom sučelju i Autoriziranom računu putem kojih upravlja i administrira Krajnje korisnike i grupe/timove, prati izvještaje o statusu ocijenjenih kompetencija zaposlenika na razini cijelog Korisnika, grupe i pojedinca te sve anonimizirane poslane ocjene kompetencija te kreira kampanje (pozive na ocjenjivanje).

5.8.  Probni, aktivni i neaktivni računi

5.8.1.  Probni računi

(a) Društvo može novim Korisnicima koji nikad nisu koristili Aplikaciju te nisu ranije imali otvoren Autorizirani račun omogućiti probno korištenje Aplikacije tijekom određenog razdoblja bez naknade (“Probno razdoblje”). Trajanje Probnog razdoblja određuje se u Ugovoru.

(b) Autorizirani račun te Korisnički računi koje Korisnik odnosno Krajnji korisnici koriste tijekom Probnog razdoblja su namijenjeni testiranju funkcionalnosti Aplikacije te mogu sadržavati neka ograničenja u usporedbi s uobičajenim Autoriziranim računima odnosno Korisničkim računima.

(c) Ako Korisnik do isteka Probnog razdoblja ne obavijesti Društvo da će nastaviti koristiti Aplikaciju, istekom Probnog razdoblja Probni računi će postati neaktivni.

(d) Ako Korisnik prije isteka Probnog razdoblja obavijesti Društvo da želi nastaviti s korištenjem Usluge, Probni računi će postati aktivni Autorizirani račun odnosno aktivni Korisnički računi.

 

5.8.2.  Aktivni računi

Otvoreni Autorizirani račun i svi Korisnički računi, osim Probnih računa i računa koji su deaktivirani u skladu s Člankom 5.8.3 se smatraju aktivnim računima u smislu ovih Općih uvjeta.

 

5.8.3.  Deaktivirani računi

(a) Društvo ima pravo deaktivirati Autorizirani račun i/ili Korisničke račune u slijedećim slučajevima:

(i) u slučaju da Korisnik do isteka Probnog razdoblja ne obavijesti Društvo da će nastaviti koristiti Aplikaciju, Društvo može deaktivirati Probne račune istekom Probnog razdoblja;

(ii) u slučaju otkaza ili raskida ugovornog odnosa nastalog na temelju Ugovora od strane bilo koje Ugovorne strane, Društvo ima pravo deaktivirati Autorizirani račun Korisnika i sve pripadajuće Korisničke račune idući Radni dan nakon dana u kojem je jedna Ugovorna strana poslala drugoj Ugovornoj strani obavijest o otkazu ili na drugi način otkazala ili raskinula ugovorni odnos;

(iii) u slučaju neplaćanja, Društvo ima pravo deaktivirati Autorizirani račun Korisnika i sve pripadajuće Korisničke račune protekom roka od 45 dana od dana dospijeća pojedine novčane obveze Korisnika prema Društvu; te

(iv) u slučaju kršenja ovih Općih uvjeta odnosno Ugovora ili povrede bilo koje druge nenovčane obveze od strane Korisnika ili Krajnjeg korisnika, Društvo ima pravo deaktivirati Autorizirani račun Korisnika i/ili sve pripadajuće Korisničke račune bez odgode;

(v) u drugim slučajevima kada Društvo procjeni da za to postoji opravdani razlog.

(b) U slučaju deaktivacije računa kako je to opisano u Članku 5.8.3(a), osim ako Korisnik pisanim putem zatraži da se prikupljeni i spremljeni podatci brišu, Društvo može čuvati podatke u skladu s Člankom 5.11.

 

5.9. Brisanje računa

(a) Korisnik može:

(i) u svakom trenutku zatražiti brisanje svih ili pojedinog Korisničkog računa slanjem zahtjeva za brisanjem Društvu;

(ii) nakon otkaza Ugovora, zatražiti brisanje Autoriziranog računa slanjem zahtjeva za brisanjem Društvu;

i to neovisno je li riječ o Probnom računu, aktivnom ili neaktivnom računu. U slučaju brisanja, račun prestaje postojati te će se svi podatci o tom računu odnosno podatci prikupljeni njegovim korištenjem nepovratno anonimizirati u skladu s Člankom 5.11(d).

(b) Društvo pridržava pravo u svakom trenutku, bez prethodne obavijesti, obrisati Autorizirani račun i Korisničke račune koji nisu u skladu s Općim uvjetima i/ili primjenjivim zakonskim propisima i/ili po vlastitoj odluci koju nije dužan obrazložiti te ne odgovara Korisniku, bilo kojem Krajnjem korisniku ili trećoj osobi za bilo kakvu štetu, izravnu ili neizravnu, koja bi bila izazvana takvim postupkom.

(c) Prestankom korištenja Aplikacije ili otkazom ili raskidom Ugovora, ne prestaje odgovornost Korisnika odnosno Krajnjih korisnika za preuzete obveze i/ili moguće povrede koje je počinio i/ili štetu koju je prouzročio za vrijeme korištenja Aplikacije.

 

5.10. Prekid i ograničenja korištenja

(a) Postoje situacije kada Društvo može privremeno ili trajno ograničiti ili brisati Autorizirani račun i/ili Korisničke račune te obustaviti pružati Usluge, a osobito ako:

(i) Korisnik ili Krajnji korisnik ne poštuju bilo koju odredbu ovih Općih uvjeta, Ugovora koji ih obvezuje ili bilo kojeg povezanog dokumenta;

(ii) ako je Društvo to dužno učiniti sukladno prisilnim propisima ili ako to od njega zahtijeva nadležno državno ili drugo tijelo;

(iii) Korisnik ili Krajnji korisnik koriste netočne, nepotpune ili zastarjele podatke;

(iv) Društvo posumnja ili potvrdi sudjelovanje Korisnika ili Krajnjeg korisnika u prijevarama, pranju novca, financiranju međunarodnog terorizma ili drugim nelegalnim ili nemoralnim aktivnostima;

(v) Društvo posumnja ili potvrdi da netko neovlašteno koristi tuđi Korisnički račun;

(vi) Društvo posumnja ili potvrdi stvaranje rizika za vlastito poslovanje; te

(vii) Korisnik ili Krajnji korisnik upotrebljavaju Aplikaciju kako bi promovirali ili provodili bilo kakav oblik vrijeđanja, mržnje ili nasilja ili ga koriste iz drugih nemoralnih pobuda.

(b) Ako razlog, odnosno situacija za ograničenje pristupa i korištenja u nekom trenutku nestane ili prestane, Društvo može Korisniku i Krajnjim korisnicima ponovo omogućiti pristup Aplikaciji.

 

5.11. Prikupljanje, spremanje, obrada i zadržavanje podataka

(a) Radi pružanja Usluga te omogućavanja pune funkcionalnosti Aplikacije, prilikom korištenja Probnih računa te aktivnih Autoriziranih računa i aktivnih Korisničkih računa, Aplikacija prikuplja, pohranjuje i obrađuje podatke (uključujući, ali ne ograničavajući se i na osobne podatke Krajnjih korisnika) te omogućuje pristup istima Korisniku i Krajnjim korisnicima (ovisno o razini ovlaštenja koji njihov račun ima u skladu s Člankom 5.7.3) sukladno Politici privatnosti. Sve informacije o vrsti podatke koji se prikupljaju, kao i način i svrha prikupljanja i obrade te zaštita istih, su određena u Politici privatnosti. Politika privatnosti se smatra sastavnim dijelom ovih Općih uvjeta i Ugovora te je dostupna na slijedećoj poveznici: https://apprais.ly/politika_privatnosti/.

(b) U slučaju deaktivacije računa u skladu s člankom 5.8.3, bez obzira na razlog deaktivacije, Aplikacija će spremiti i čuvati podatke o Autoriziranim računima i Korisničkim računima, odnosno podatke prikupljene njihovim korištenjem od strane Korisnika i Krajnjih korisnika tijekom razdoblja od dvadeset i četiri (24) mjeseca od dana deaktivacije računa. Iznimno, u slučaju Probnih računa koji nikad nisu bili aktivirani u skladu s Člankom 5.8.1(d), Aplikacija će takve podatke spremiti i čuvati tijekom razdoblja od šest (6) mjeseci od dana deaktivacije računa.

(c) U slučaju reaktivacije deaktiviranog računa tijekom razdoblja iz Članka 5.11(b), Korisnik odnosno Krajnji korisnik će ponovno imati pristup tako spremljenim podatcima prilikom korištenja Aplikacije.

(d) Istekom razdoblja iz Članka 5.11(b), a da u tom razdoblju račun nije bio reaktiviran, prikupljeni podatci će se anonimizirati i kao takvi spremiti u bazu apprais.ly-a u svrhu statističkih analiza i poboljšanja Aplikacije. Podatci anonimizirani i uklonjeni na takav način su nepovratno izmijenjeni i neće se moći vratiti u slučaju ponovne reaktivacije računa.

(e) Prihvatom ovih Općih uvjeta Korisnik i Krajnji korisnici ovlašćuju Društvo i njegove vanjske suradnike da mogu, u svrhu izvršavanja prava i obveza iz Ugovora, ovih Općih uvjeta ili drugih povezanih dokumenata, poduzimati sve potrebne radnje vezane uz prikupljanje i obradu osobnih podataka Korisnika i njegovih Krajnjih Korisnika u skladu s Politikom privatnosti.

 

5.12. Poslovna tajna i povjerljivost podataka

(a) Prilikom pružanja Usluga, Društvo može Korisnicima i/ili Krajnjim korisnicima priopćiti ili omogućiti pristup određenim informacijama koji se smatraju povjerljivim, uključujući, ali ne ograničavajući se na, opipljive, nematerijalne, vizualne, elektroničke, sadašnje ili buduće informacije kao što su: (a) poslovne tajne; (b) financijske informacije, uključujući i cijene; (c) tehničke informacije, uključujući istraživanje, razvoj, postupke, algoritme, podatke, nacrte i znanje; (d) poslovne informacije, uključujući operacije, planiranje, marketinške interese i proizvode; (e) bilo kakve greške, nedostatke, sigurnosne probleme i druga pitanja koja se odnose na apprais.ly; (f) kao i sve druge slične informacije (dalje u tekstu: “Povjerljive informacije”).

(b) Korisnici i Krajnji korisnici ne smiju otkrivati te moraju štititi Povjerljive informacije koje su zaprimili od Društva i koristiti razumnu razinu brige kako bi spriječili neovlaštenu uporabu, širenje ili objavljivanje Povjerljivih informacija neovlaštenim trećim osobama, a pogotovo konkurentima Društva.

(c) Povjerljive informacije ne uključuju informacije koje: (a) su ili postanu javno dostupne bez čina ili propusta Korisnika i/ili Krajnjeg korisnika; ili (b) su bile u zakonitom posjedu Korisnika i/ili Krajnjeg korisnika prije nego što im ih je Društvo priopćilo ili im omogućilo pristup istima.

 

5.13. Sigurnost

(a) Bilo koji sadržaj koji korisnik ili Krajnji korisnik pošalju ili na drugi način učine dostupnim korištenjem Aplikacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na, slanje ocjena, komentara ili poruka, Korisnik odnosno Krajnji korisnik rade se na vlastitu odgovornost. Društvo ne može kontrolirati rad Korisnika i/ili drugih Krajnjih korisnika s kojima se dijeli bilo koja informacija te ne može niti jamči za sadržaj kojeg Korisnici i/ili Krajnji korisnici šalju ili na drugi način učine dostupnim neovlaštenim osobama.

(b) Korisnici i Krajnji korisnici su isključivo odgovorni za svoj sadržaj i posljedice objavljivanja ili podjeljivanja tog sadržaja.

(c) Društvo može zatražiti dozvolu Krajnjih korisnika za pristup sadržaju i informacijama na mobilnom telefonu Krajnjih korisnika u svrhu ispunjenja funkcionalnosti Mobilne aplikacije, sve u skladu s Politikom privatnosti. Društvo poštuje privatnost svih Krajnjih korisnika, a više pojedinosti o pristupu sadržaju i informacijama na mobilnom telefonu Krajnjeg korisnika možete pronaći u dokumentu Politika privatnosti.

(d) Ako Društvo procijeni da bilo koji korisnički sadržaj krši ove Opće uvjete, Društvo zadržava pravo (ne i obvezu) da u svakom trenutku ukloni ili odbije distribuciju takvog sadržaja putem Aplikacije. Isto tako, Društvo zadržava pravo, bez prethodne najave, ograničiti ili onemogućiti korištenje Aplikacije Korisnicima i Krajnjim korisnicima koji krše ove Opće uvjete te Društvo ne odgovara za time eventualno nastalu štetu. Naprijed navedeno vrijedi i ako neki Korisnik, Krajnji korisnik ili treća osoba obavijeste Društvo da sadržaj koji je pojedini Krajnji korisnik objavio suprotan odredbama ovih Općih uvjeta.

(e) Lozinka za pristup Autoriziranom računu i Korisničkom računu je važan sigurnosni faktor korištenja Aplikacije. Korisnik i Krajnji korisnik dužni su čuvati vlastitu lozinku i mijenjati je sukladno potrebama. Društvo nije odgovorno za gubitak lozinke ili dolazak u posjed iste od strane treće osobe. U slučaju primijećene zlouporabe lozinke, Korisnik o tome može obavijestiti Društvo te će Društvo odmah poduzeti radnje za prekid neovlaštenog pristupa Korisničkom računu s tom lozinkom.

(f) Korisnik i svi Krajnji korisnici su dužni pridržavati se svih navedenih smjernica za sigurnost prilikom korištenja Aplikacije.

 

5.14. Internetske stranice i resursi trećih strana

(a) Aplikacija može uključivati poveznice na druge internetske stranice, sadržaj ili resurse. Društvo nema kontrolu nad internetskim stranicama ili resursima koje pružaju druge pravne ili fizičke osobe osim Društva.

(b) Korisnici i Krajnji korisnici prihvaćaju i suglasni su da Društvo nije odgovorno za dostupnost takvih vanjskih internetskih stranica ili resursa niti podržava bilo kakvo oglašavanje, proizvode ili druge materijale na takvim internetskim stranicama ili resursima. Isto tako, Korisnici i Krajnji korisnici prihvaćaju i slažu se da Društvo nije odgovorno za bilo kakav gubitak ili štetu koja može nastati zbog dostupnosti takvih vanjskih internetskih stranica ili resursa, ili zbog postojanja, potpunosti ili točnosti bilo kakvog oglašavanja, proizvoda ili drugog materijala na takvim internetskim stranicama ili resursima.

 

5.15. Viša sila

(a) Korisnik i Krajnji korisnici su upoznati s činjenicom da ponekad dolazi do prekida Usluge ili do događaja koji su izvan kontrole Društva te prihvaćaju da Društvo nije odgovorno za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik i Krajnji korisnici se slažu i prihvaćaju da pristup Aplikaciji ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

(b) Društvo ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu pogrešku, nedostupnost ili kašnjenje koje proizlazi iz bilo kakvih neuobičajenih ili nepredvidljivih okolnosti izvan kontrole Društva, a čije bi posljedice bile neizbježne usprkos svim naporima za suprotno, uključujući, ali ne ograničavajući se na, akcije državnih tijela ili terorističke akcije, potrese, požare, poplave ili druge elementarne nepogode, uvjete rada, kašnjenja ili neuspjeha uzrokovanih problemima s drugim sustavima ili mrežom, mehaničkom pogreškom ili greškama u obradi podataka.

 

6.  Ostalo

6.1.  Isključenje od odgovornosti

(a) Kako se Aplikacija ili njezini dijelovi budu razvijali, moguće je da će se neke njihove funkcionalnosti mijenjati, uklanjati ili dodavati.

(b) Društvo ne jamči da će:

(i)  Usluge zadovoljiti specifične zahtjeve Korisnika i Krajnjih korisnika;

(ii) Usluga biti neprekidna, pravovremena, sigurna ili bez grešaka;

(iii) rezultati koji se mogu dobiti od korištenja Aplikacije biti točni ili pouzdani;

(iv) kvaliteta bilo kojih proizvoda, usluga, informacija ili drugog materijala kupljenog ili dobivenog putem Usluge ispuniti očekivanja Korisnika i Krajnjih korisnika; te

(v) bilo kakve pogreške u Usluzi biti ispravljene.

(c) Društvo nije odgovorno te se ovime izričito isključuje odgovornost Društva za bilo kakvu štetu uzrokovanu:

(i) nedostupnosti Aplikacije  i/ili Usluga općenito;

(ii)  nedostupnosti Internetske povezivosti na mobilnom ili drugom uređaju Korisnika i/ili Krajnjih korisnika;

(iii) ispadima ili smetnjama u telekomunikacijskim kanalima;

(iv) ispadanjem elektroenergetskog sustava;

(v) ispunjavanjem zakonskih obveza Društva i uputa regulatora;

(vi) deaktivacijom ili brisanjem Autoriziranog računa odnosno Korisničkih računa, kao i blokiranjem pristupa Aplikaciji bilo kojem Korisniku ili Krajnjem korisniku;

(vii) nepredviđenim okolnostima (poput prirodnih katastrofa, više sile i slično);

(viii) posljedicama neažuriranja Aplikacije ili operativnog sustava mobilnog uređaja na kojem se aplikacija koristi;

(ix) bilo kakvim zlonamjernim softverima ili računalnim napadima;

(x) prijavom na Korisnički račun i korištenjem Mobilne aplikacije, u slučajevima kada je prijava izvršena mobitelom koji nije ranije korišten za pristup tom Korisničkom računom;

(xi) korištenjem uvredljivog, diskriminacijskog ili drugog neprimjerenog sadržaja od strane Korisnika, Krajnjih korisnika ili trećih osoba;

(xii) korištenjem nelegalnog sadržaja od strane Korisnika ili Krajnjih korisnika, sadržaja zaštićenog autorskim pravima i slično;

(xiii) krađom ili gubitkom mobilnog ili drugog uređaja Korisnika ili Krajnjeg korisnika, u slučajevima kada Korisnik ili Krajnji korisnik o toj okolnosti pravodobno ne obavijeste Društvo; te

(xiv) pokušajem korištenja Aplikacije na neprimjeren ili nelegalan način.

(d) Propust Društva da izvrši bilo koje pravo ili primijeni bilo koju odredbu ovih Općih uvjeta ne predstavlja odricanje od takvog prava ili odredbe.

(e) Svaki Autorizirani račun i Korisnički račun je vezan za točno određenu osobu i njezinu adresu elektroničke pošte. To znači da je odgovornost za čuvanje sigurnosti računa odnosno sigurnost elektroničke pošte isključivo na osobi koja račun koristi.

(f) Društvo nije odgovorno za bilo kakvu štetu koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje Aplikacije, za bilo koje radnje Korisnika i/ili Krajnjih korisnika, uporabom ili zlouporabom Aplikacije te za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku i/ili Krajnjim korisnicima ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom Aplikacije.

(g) Osoba koja koristi Autorizirani račun odnosno Korisnički račun odgovorna je za svu izravnu ili neizravnu štetu nastalu korištenjem njezinog računa.

(h) U slučaju kada postoji sumnja ili saznanja o korištenju računa od strane trećih osoba, ili je mobilni telefon ili drugi uređaj putem kojeg se koristi Aplikacija izgubljen ili ukraden, obveza je korisnika odgovarajućeg računa da o tome u što kraćem roku obavijesti svoga Administratora za Korisnički račun, odnosno Društvo za Autorizirani račun. Za sve moguće posljedice do trenutka prijave naprijed navedenih okolnosti, odgovornost je na Korisniku odnosno Krajnjem korisniku koji koristi račun.

(i) Društvo ne preuzima nikakvu odgovornost, niti jamči za funkcioniranje Aplikacije ili za točnost podataka dostavljenih prilikom pružanja Usluga.

(j) Društvo može koristiti i sadržaj dobiven od trećih strana (npr. od Korisnika). Taj sadržaj je odgovornost treće strane koja ga stavlja na raspolaganje Društvu te korištenje takvog sadržaja može biti zaštićeno autorskim pravima, intelektualnim pravima ili srodnim pravima.

(k) U određenim razdobljima moguće je djelomično ili potpuno deaktiviranje određenih usluga u Aplikaciji, primjerice zbog održavanja ili sigurnosnih poboljšanja. Za takva deaktiviranja i nedostupnost, Društvo ne treba nikakvo posebno odobrenje Korisnika ili Krajnjih korisnika te ne preuzima odgovornost zbog eventualnih posljedica nedostupnosti Usluga.

(l) Prihvatom ovih Općih uvjeta, Korisnik potvrđuje da je suglasan da Društvo može u bilo koje doba pružati Usluge i drugim fizičkim ili pravnim osobama koje imaju interese slične onima Korisnika ili obavljaju sličnu gospodarsku djelatnost.

 

6.2.  Komunikacija i prigovori

(a) Društvo se trudi sve prijedloge i prigovore u vezi s Aplikacijom i Uslugama analizirati i pretočiti u nove funkcije. Korisnici mogu kontaktirati Društvo putem funkcije “Poboljšajte apprais.ly” u Administratorskom sučelju ili putem naših kontakata navedenih niže.

(b) Ako Korisnik ili Krajnji korisnici smatraju da je prilikom korištenja Aplikacije povrijeđeno nečije pravo, moguće je poslati pisani prigovor na sljedeće adrese:

(i) poštom na adresu:

Apsolon d.o.o.
Jurišićeva 3
HR-10000 Zagreb;

(ii) elektroničkom poštom na adresu:

info@apprais.ly.

(c) Prigovor treba sadržavati detaljan opis događaja/situacije te, ako je to moguće, dokaz iz kojeg proizlazi osnovanost prigovora. Ako Korisnik ili Krajnji korisnik dostave opis događaja/situacije i/ili dokaz koji nije potpun, Društvo ima pravo zatražiti da se prigovor upotpuni. Društvo ne odgovara za štetne posljedice koje bi nepotpuni prigovor eventualno mogao imati.

(d) Odgovor na prigovor i obavijest o radnjama koje će Društvo poduzeti dostavit će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja prigovora na adresu elektroničke pošte Korisnika odnosno Krajnjeg korisnika koji je podnio potpuni prigovor.

(e) Korisnik je obvezan o svakoj promjeni podataka o Korisniku ili Krajnjim korisnicima bez odgode obavijestiti Društvo pisanim putem, te snosi odgovornost za svu štetu nastalu uslijed neispunjenja ove obveze.

(f) Prihvatom ovih Općih uvjeta, Korisnik potvrđuje da je suglasan da se Društvo može predstavljati kao poslovni partner Korisnika, osim ako Korisnik ovime danu suglasnost opozove pisanim putem.

 

6.3.  Izmjene ovih Općih uvjeta

(a) Društvo ima pravo izmijeniti, dopuniti ili zamijeniti ove Opće uvjete.

(b) Objavom novih općih uvjeta, isti zamjenjuju ove Opće uvjete u skladu uvjetima navedenim u novim općim uvjetima.

(c) Korisnik će o izmjenama, dopunama ili zamjenama biti obaviješten putem Aplikacije, odnosno na adresu elektroničke pošte koju su naveli prilikom otvaranja Autoriziranog računa. Korisnik je dužan obavijestiti Krajnje korisnike o izmjenama, dopunama ili zamjenama Općih uvjeta te osigurati da se Krajnji korisnici pridržavaju obveza koje za Krajnje korisnike proizlaze iz tako izmijenjenih, dopunjenih ili zamijenjenih Općih uvjeta.

(d) Ako Korisniku nisu prihvatljivi novi opći uvjeti, Korisnik ima pravo otkazati Ugovor bez plaćanja naknade za otkazivanje i bez otkaznog roka.

(e) Nastavak korištenja Aplikacije nakon što je Korisnik obaviješten o novim promijenjenim općim uvjetima, podrazumijeva te će se smatrati da je Korisnik prihvatio nove opće uvjeta.

 

6.4.  Završne odredbe

(a) U slučaju bilo kakvih odstupanja između odredbi Ugovora i odredbi ovih Općih uvjeta, mjerodavne su odredbe Ugovora.

(b) Na sve ono što nije posebno utvrđeno ovim Općim uvjetima, primjenjuju se važeće odredbe zakona i drugih propisa Republike Hrvatske odnosno Europske unije.

(c)  Ako bi nakon donošenja ovih Općih uvjeta zakonskim ili podzakonskim propisima neko pitanje koje je regulirano ovim Općim uvjetima bilo riješeno na drugačiji način, primjenjivat će se odredbe relevantnog propisa, sve do odgovarajućih izmjena i dopuna ovih Općih uvjeta.

(d) Ako bi se ustanovilo da je neka pojedinačna odredba ili više odredbi Ugovora ili ovih Općih uvjeta korištenja ništetna, pobojna, neprimjenjiva ili na drugi način neprovediva, a Opći uvjeti korištenja mogu opstati bez takve odredbe, ta se odredba neće primjenjivati, a preostali će tekst ovih Općih uvjeta korištenja nastaviti vrijediti bez tih odredbi.

(e) Ovi Opći uvjeti sastavljeni su u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske, koji se primjenjuju i za njihovo tumačenje.

(f)  Za rješavanje svih sporova između Društva, Korisnika i Krajnjih korisnika vezane uz Ugovor, ove Opće uvjete ili Usluge, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.